Informační portály

Centrum Kašpar - Liberec

​Centrum Kašpar je liberecká nezisková organizace zaměřená na poradenství ohledně volby profese, sladění profesního a rodinného života, rekvalifikační kurzy a rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce. Centrum Kašpar se věnuje i genderovým auditům a workshopům pro zaměstnavatele.

Odkaz na portál

Evropská charta diversity

Byznys pro společnost se dlouhodobě věnuje oblasti podpory rovných příležitostí žen a mužů v pracovním i osobním životě. V České republice je koordinátorem Evropské Charty Diverzity, v níž se přední zaměstnavatelé hlásí k závazku rozvíjet všeobecně tolerantní pracovní prostředí. Charta se po podpisu stává jedním ze strategických dokumentů pro zaměstnavatele. Vychází z předpokladu, že v ekonomickém zájmu společností je budovat firemní kulturu, která je profesně otevřená každému, nezávisle na pohlaví, rase, barvě pleti, národnosti, etnickém původu, náboženství, světovém názoru, zdravotním stavu, věku či sexuální orientaci.

Odkaz na portál

Fit for flexi

Jedná se o informační webový portál, kde je dostupná poradna pro zaměstnavatele i zaměstnance. Poradna se věnuje pracovně-právní legislativě v oblasti flexibilního zaměstnávání a problematice zavádění FFP do praxe. 

Odkaz na portál

Flexibilní cz

​Portál kde najdete zajímavé informace, články, rozhovory a aktuality k tématu flexibilních forem práce

Odkaz na portál

Práce na dálku

​Portál věnující se práci na dálku (teleworkingu), najdete zde nabídku pracovních míst, informace o o teleworkingu a problematice work life balance.

Odkaz na portál